Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

provozu a užívání e-shopu http://shop.rixo.cz/

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Mail Step a.s., se sídlem Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 61859109, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2887 („Provozovatel“), je Provozovatelem a správcem internetového obchodu (e-shopu), který je dostupný z internetové adresy http://shop.rixo.cz/, jejímž prostřednictvím dochází ke koupi a prodeji hraček, oblečení a jiných vybraných produktů.
 2. Zboží prodává a poskytuje stejná osoba jako Provozovatel.
 3. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Obchod, jak je tento pojem definován níže.
 4. Uživatel započetím využívání Obchodu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Podmínky mohou být předmětem změn ze strany Provozovatele. Případné změny Podmínek nebudou mít vliv na právní poměry mezi Kupujícím a Provozovatelem započaté za platnosti předchozího znění Podmínek.
 5. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat jednotlivé parametry Obchodu bez předchozího oznámení takové skutečnosti Uživateli. Provozovatel je zejména oprávněn změnit webové rozhraní Obchodu, uživatelské prostředí a funkce Obchodu.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit provoz Obchodu, či jej omezit nebo změnit dle vlastního uvážení. O této skutečnosti je Provozovatel povinen Uživatele bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím Obchodu.
 7. Podmínky se nevztahují na případ, kdy Kupující je právnickou osobou či osobou, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 8. Provozovatel může s Kupujícím uzavřít dohodu, která se může lišit od Podmínek nebo Smlouvy.
 9. Provozovatel je plátcem DPH a ceny Zboží tak obsahují informaci o výši DPH. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny v Obchodě.

II. DEFINICE

 1. Níže uvedené zvýrazněné pojmy s počátečním velkým písmenem v jednotném čísle mají v textu stejný význam i s malým počátečním písmenem a v množném čísle.
 • Obchod – znamená internetový obchod (e-shop) v rozhraní internetových stránek http://shop.rixo.cz/, kde Provozovatel nabízí Uživatelům ke koupi Zboží.
 • Zboží – jsou movité věci (hračky a oblečení, případně jiné produkty aktuálně nabízené v Obchodě) nabízené Provozovatelem v Obchodu ke koupi (k uzavření kupní smlouvy) Kupujícím.
 • Košík – je funkce Obchodu, která zobrazuje Zboží vybrané Kupujícím a umožňuje následně toto Zboží koupit.
 • Smlouva – znamená kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a následující Občanského zákoníku, uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je koupě Zboží.
 • Kupující – spotřebitel, který hodlá objednat Zboží z Obchodu a uzavřít s Provozovatelem o něm Smlouvu.
 • Provozovatel – společnost Mail Step a.s., se sídlem Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 61859109, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2887.
 • Uživatel – znamená jakoukoli osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá
 • Podmínky – jsou tyto všeobecné obchodní podmínky
 • Občanský zákoník – je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Spotřebitelský zákon – je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění
 • Doručovací adresa – je Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.
 • Reklamace – znamená uplatnění nároku z vadného plnění dle čl. VII Podmínek.

III. UŽÍVÁNÍ OBCHODU

 1. Používání Obchodu je bezúplatné. Uživatel nese náklady související s přístupem a používáním Obchodu, kterými jsou např. náklady na internetové připojení.
 2. Uživatel není oprávněn, jakkoliv zasahovat do Obchodu či jakkoliv jej měnit či doplňovat.
 3. Uživatel nemá právo prostřednictvím Obchodu strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Obchodem.

IV. SMLOUVA

 1. Smlouva je uzavírána mezi Kupujícím a Provozovatelem.
 2. Uzavírání Smlouvy probíhá následovně: Pomocí tlačítka “DO KOŠÍKU” bude Kupujícím vybrané Zboží vloženo do Košíku. Kupující může následně Košík zobrazit a kliknout na tlačítko “POKRAČOVAT DO KOŠÍKU”, čímž se zobrazí formulář k vyplnění údajů nezbytných k uzavření Smlouvy, doručení Zboží a způsob platby Zboží. Pomocí tlačítka “POKRAČOVAT” se Kupujícímu zobrazí formulář pro vyplnění osobních údajů a fakturační adresy. Po vyplnění osobních údajů se prostřednictvím tlačítka “ODESLAT OBJEDNÁVKU” Kupujícímu zobrazí shrnutí objednávky. Kupující je povinen uvádět pravdivé, úplné, přesné a správné. Správnost údajů za účelem doručení a platby Zboží Kupující potvrdí kliknutím na tlačítko “DOKONČIT OBJEDNÁVKU”, čímž dojde k přesměrování na platební bránu. K závaznému objednání Zboží dojde okamžikem kliknutí na tlačítko “ZAPLATIT”, respektive okamžikem přijetí dané informace v systému Obchodu.
 3. Po uzavření Smlouvy pošle Provozovatel na emailovou adresu Kupujícího uvedenou ve formuláři potvrzení o uzavření Smlouvy.
 4. Zobrazené Zboží v Obchodě má informativní charakter. Provozovatel proto není povinen uzavřít ohledně tohoto Zboží Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. Občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu kdykoliv do okamžiku odeslání Zboží Kupujícímu. Za takové odstoupení se považuje zejména oznámení, že Provozovatel objednané Zboží nemůže dodat.
 6. Úhradu za nakoupené Zboží lze provést kartou prostřednictvím platební brány, převodem na účet nebo dobírkou. Úhrada se považuje za uhrazenou okamžikem připsání této úhrady na účet Provozovatele.
 7. Kupující je rovněž povinen uhradit náklady spojené se zabaleném a dodáním Zboží, a to ve výši zobrazené před uzavřením Smlouvy postupem popsaným v odst. 2 tohoto článku. Způsob zabalení určuje Provozovatel, nepoužije se tak ustanovení § 2097 Občanského zákoníku. Způsob doručení si volí Kupující.
 8. Provozovatel je oprávněn poskytnout Kupujícímu slevu na cenu Zboží. Případné slevy z ceny Zboží lze kombinovat jen se souhlasem Provozovatele.
 9. Faktura za Zboží bude Provozovatelem zaslána Kupujícímu v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího. Faktura bude obsahovat povinné údaje a účtenku dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, a Kupující ji obdrží formou odkazu na stažení či jako přílohu emailu, s čímž Kupující souhlasí.
 10. Poskytne-li Provozovatel se Zbožím také dárek, je tento poskytnut na základě darovací smlouvy s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Smlouvy jinak než jejím splněním, pozbývá předmětná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.
 11. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, přechází na Kupujícího momentem převzetí Zboží Kupujícím.
 12. Kupující nemá právo na vydání Zboží, které nebylo zcela uhrazeno.
 13. V případě, že ceny Zboží v Obchodu budou vlivem technické chyby ve zjevném nepoměru k obvyklé ceně za Zboží, nemá Provozovatel povinnost dodat dané Zboží za cenu zobrazenou v Obchodě. V takovém případě oznámí Provozovatel Kupujícímu skutečnou cenu daného Zboží a Kupující se bude moci následně rozhodnout, zda Zboží za skutečnou cenu požaduje. V opačném případě bude Smlouvy zrušena od počátku.

V. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

    1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

 • Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, GLS

    2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

    3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám          bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě            osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

   4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost                 neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky,             není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

  5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší                          povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém              případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je       odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu,             případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

 6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší          povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši      e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl.      4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k                  převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou,      zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

 8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v            případě:

 1. a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 2. b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

9. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

VI. PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE

 1. Uživatel se zavazuje při užívání Platformy jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Obchodu nevznikla žádná škoda.
 2. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
 3. je způsobilý k právnímu jednání, které je uskutečňováno prostřednictvím Obchodu, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
 4. pokud je osobou mladší 18 let, nebude nakupovat Zboží, u něhož je zákonnou podmínkou pro jejich nákup či objednání minimálně věk 18 let;
 5. nebude používat Obchod v rozporu s platnými právními předpisy a nebude získávat Přihlašovací údaje jiných Uživatelů;
 6. bude používat Obchod pouze k účelu, k němuž je určen;
 7. neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Obchod a ohrozit nebo znemožnit užití Obchodu ze strany třetích osob;
 8. se seznámil s Podmínkami.

VII. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 1. Provozovatel má právo omezit či pozastavit provoz Obchodu z jakéhokoliv důvodu a takový stav nelze považovat za vadu.
 2. Provozovatel neodpovídá za chybné používání Obchodu.
 3. Provozovatel neodpovídá za obsah, který se týká Obchodu tvořený třetími osobami.

VIII. Reklamační řád

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy – zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku. Práva Kupujícího z vadného plnění se dále řídí i Spotřebitelským zákonem.
 2. Provozovatel odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží nebude mít při převzetí či poskytnutí vady.
 3. Zboží je považováno za dodané, resp. poskytnuté bez vad, pokud:
  1. má vlastnosti ujednané mezi Provozovatelem a Kupujícím a pokud taková dohoda nebyla uzavřena, má Zboží vlastnosti popsané Provozovatelem v rámci nabídky Zboží v Obchodě nebo očekávané s ohledem na povahu a druh Zboží;
  2. hodí se k obvyklému účelu s ohledem na povahu a druh Zboží;
  3. je v odpovídajícím množství a míře;
  4. je v odpovídající jakosti a provedení; a
  5. vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.
 4. V případě, že Zboží bude vykazovat při převzetí Kupujícím vady, má Kupující níže uvedená práva:
  1. Kupující má právo žádat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze části Zboží, je Kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této části; pokud to není možné, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy.
  2. V případě výskytu odstranitelné vady Zboží, kdy Kupující nemůže toto Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě Zboží nebo pro větší počet vad, má Kupující rovněž právo na dodání nového Zboží nebo výměnu vadné části. V tomto případě se může Kupující také rozhodnout využít své právo k odstoupení od Smlouvy.
  3. Pokud Kupující nevyužije svého práva dle písm. a) nebo písm. b) Podmínek, je oprávněn požadovat od Provozovatele přiměřenou slevu z ceny Zboží. Právo na přiměřenou slevu Zboží má Kupující i v případě, že mu Provozovatel není schopen dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, případně Provozovatel nebude schopen vyřídit předmětný nárok Kupujícího v přiměřené době nebo ho bude možné vyřídit pouze za cenu značných obtíží pro Kupujícího.
 5. Ustanovení čl. 2 až 4 se nepoužijí u:
  1. Zboží prodávaného za sníženou cenu pro výskyt vady;
  2. vady způsobené Kupujícím nebo vady, o které Kupující věděl před uzavřením Smlouvy;
  3. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  4. použitého Zboží, kdy vady Zboží odpovídají míře jeho používání nebo opotřebení existujícího již při převzetí Zboží Kupujícím; a
  5. Zboží, u kterého to vyplývá z povahy.
 6. Výskyt vady Zboží v průběhu prvních šesti měsíců od jeho převzetí představuje vyvratitelnou domněnku, že Zboží bylo vadné již při převzetí. U spotřebního zboží má Kupující právo uplatnit právo z vady dle čl. 2 až 4 v případě, že se vada vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží.
 7. Provozovatel na Zboží neposkytuje záruku.
 8. Práva z vadného plnění dle Podmínek Kupující uplatňuje u Provozovatele na Doručovací adrese.
 9. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit např. potvrzení o koupi Zboží.
 10. Kupující má povinnost vytknout Provozovateli vadu, tedy dodat popis vady Zboží, kvůli kterým jej reklamuje.
 11. Provozovatel vystaví po učinění Reklamace ze strany Kupujícího Kupujícímu potvrzení, které bude obsahovat mimo jiné, kdy Kupující uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem Reklamace dle Kupujícího, jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje.
 12. Provozovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci Kupujícího ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.
 13. Reklamace Zboží bude Provozovatelem vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění za předpokladu, že Provozovatel obdržel veškeré podklady potřebné k jejímu vyřízení, pokud se Provozovatel s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Nedodržení uvedené lhůty představuje podstatné porušení Smlouvy.
 14. Po vyřízení Reklamace bude Kupující Provozovatelem informován o vyřízení reklamace a Zboží bude zasláno na adresu Kupujícího, případně bude informován o zamítnutí Reklamace se zdůvodněním.
 15. V případě neodborné manipulaci se Zbožím v rozporu s dokumentací (návodem) Kupující ztrácí veškeré nároky z vad (zejména nároky dle čl. 2 až 4 Podmínek).

IX. Odstoupení od Smlouvy

 1. Pokud je Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím Obchodu Provozovatele), má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v odst. 2 tohoto článku), a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy, a jde-li o kupní smlouvu v případě Zboží, tak od převzetí Zboží. V případě dodání většího množství Zboží nebo několika různých položek v rámci jedné objednávky Kupujícího, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Lhůta v předchozí větě je dodržena, pokud je odstoupení od Smlouvy odesláno do konce uvedené lhůty.
 2. V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy v případě dodání anebo poskytnutí:
  1. Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
  2. Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  3. Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; a
  4. ubytování, dopravy, stravování nebo využití volného času, pokud Provozovatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  5. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal.
 3. V případě existence práva Kupujícího od Smlouvy odstoupit dle odst. 1 tohoto článku, má toto právo i Provozovatel. Toto právo Provozovatele trvá až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V případě odstoupení Provozovatele od Smlouvy dle tohoto článku je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu cenu Zboží bez zbytečného odkladu způsobem, kterým došlo k uhrazení ceny Zboží.
 4. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku se Smlouva od počátku ruší a Kupující je povinen Provozovateli do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Zboží vrátit. Náklady spojené s vrácením Zboží v případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy nese Kupující, a to i v tom případě, kdy Zboží pro jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím standardní poštovní služby. Kupující odpovídá Provozovateli za veškeré jím způsobené poškození Zboží a snížení jeho hodnoty.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku budou peněžní prostředky vráceny Provozovatelem Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení Kupujícího od Smlouvy, a to stejným způsobem, kterým došlo k uhrazení ceny Zboží s výjimkou platby pomocí kryptoměn. Kupující je povinen Provozovateli sdělit číslo svého bankovního účtu, pokud nebude možné peněžní prostředky vrátit postupem v předchozí větě. V případě souhlasu Kupujícího může Provozovatel vrátit peněžní prostředky i jiným způsobem. Podmínkou vrácení peněžních prostředků je prokázání o odeslání Zboží (ohledně něhož bylo odstoupeno od Smlouvy) Kupujícím.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení ceny Zboží.
 7. Přílohou Podmínek je vzorový formulář, který může být použit Kupujícím k odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy musí Kupující doručit na Doručovací adresu Provozovatele nebo na e-mail rixoobchod@gmail.com.

X. ZMĚNA PODMÍNEK

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně změnit. Takovou změnu je Provozovatel povinen oznámit Uživateli nejpozději 15 dnů před nabytím účinnosti takové změny, a to zobrazením příslušné zprávy v rámci Platformy. Pokud Uživatel změnu Podmínek neodsouhlasí, bude užití Platformy ze strany Uživatele Provozovatelem s účinností změny Podmínek znemožněno. V takovém případě je Provozovatel povinen umožnit Uživateli smazání jeho údajů a jiných Uživatelem uložených dat v Platformě.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Při provozování Obchodu dochází ke zpracování osobních údajů Uživatele.
 2. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 3. Veškeré informace o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů zde: Podmínky ochrany osobních údajů - RIXO e-shop

XII. POVINNÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

 1. Tento článek Podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku Podmínek se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
 2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
 1. adresa pro doručování písemností Provozovateli je Pikrtova 1737/1A, Praha 4, 140 00.
 2. telefonický kontakt Provozovatele je +420 233 089 233;
 3. adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je rixoobchod@gmail.com;
 4. k užívání Obchodu je třeba mít přístup k síti Internet;
 5. údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto Podmínek jsou uloženy v databázi Obchodu a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím zaslání emailu na adrese pro doručování elektronické pošty nebo Uživatelského účtu;
 6. opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Obchodu a tam, kde to Obchod neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Obchodu;
 7. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
 8. Uživatel má právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. ROZHODNÉ PRÁVO

 1. Tyto Podmínky jakož i Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a které by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. července 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 3. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto Podmínek budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, nastoupí na jeho místo ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek.
 2. Kupující souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn postoupit svá práva a pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu.
 3. Smlouva včetně Podmínek bude archivována Provozovatelem v elektronické podobě a nebude veřejně přístupná.
 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3.3.2022